چک برگشتی
در تیرماه سال جاری؛

۵۸۶ هزار فقره چک برگشت خورد

اردیبهشت آنلاین: آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه بیش از ۵۸۶ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۸.۴ و ۷.۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در تیرماه سال جاری بیش از ۶.۳ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۳۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۴ و ۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش دارد.

از سوی دیگر، بیش از ۵.۷ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۱ و ۲.۵ درصد کاهش دارد. در کنار چک‌های وصولی بیش از ۵۸۶ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۸.۴ و ۷.۷ درصد کاهش داشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۱.۹ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۷۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود ۱.۸ میلیون فقره به ارزشی حدود ۱۵۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۱۶۵ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده ۹۰.۷ و ۸۹.۶ درصد وصولی و ۹.۳ و ۱۰.۴ درصد برگشت داده شده است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل

علاوه بر این، در تیر ماه امسال حدود ۵۶۸ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بیش از ۳۳.۳ هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۸ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۵ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران معادل ۱۵۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۱ و از نظر مبلغ نیز ۹۵.۷ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.

چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟

همچنین، در این ماه در کل کشور بیش از ۶.۱ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بیش از ۵.۷ میلیون فقره عادی و بالغ بر ۰.۴ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از بیش از ۵۰۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور، حدود ۲۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بالغ بر ۲۰۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۹.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۴۰.۷ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در تیر ماه امسال در کـل کشـور حدود ۴۲۹ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به‌ترتیب ۷.۴ و ۲۹.۹ درصد کاهش یافته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۴۲ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۱.۵ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۳.۲ درصـد)، اصفهان (۹.۶ درصد) و خراسان رضوی (۸.۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
همچنــین، ۷۶.۴ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۶۶.۸ درصــد)، اصفهان ( ۴.۹ درصد) و خراسان رضوی ( ۴.۷ درصد) وصول شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اینستاگرام دنبال کنید